علي بن حسن الأثري، 1960‒

Language
Arabic
Gender
Male
Date of life
  • 18 December 1960 — 15 November 2020 Gregorian
    28 Ǧumādā II 1380 — 29 Rabīʿ I 1442 Hegirian
Place of birth
الزرقاء
Place of death
عمان
Country associated
Jordan
Biography
  • شيخ سلفي محقق.
Identifier
VIAF
Fields FI SI Content
001 A28775
003 https://data.diamond-ils.org/agent/28775
005 20220113093231.0
100 . . $a   20030119 a fre y50## #### ba0
101 . . $a   ara  
102 . . $a   JO  
120 . . $a  b   a
103 . . $a  # 1960 12 18 . # 2020 11 15 .
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
الأثري، علي بن حسن، 1960‒
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
الأثري
Given name (Other part element)
علي بن حسن
Variant
الحلبي، علي بن حسن عبد الحميد، 1960‒
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
الحلبي، علي بن حسن عبد الحميد